StiPP

StiPP

StiPP

Laat u goed adviseren voordat u aansluit

StiPP staat voor Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Dit relatieve jonge pensioenfonds is vanaf 2008 in de detacheringbranche druk doende om werkgevers onder hun verplichte pensioenregeling te brengen. Alle werkgevers in de uitzend-, payroll- en/of detacheringsbranche zijn verplicht om zich bij StiPP aan te sluiten. Dit pakt echter niet voor ieder bedrijf voordelig uit. Felixx. is de deskundige in Nederland op het gebied van het StiPP pensioen. Sinds 2008 hebben wij vele bedrijven (waaronder Care 4 Care) geadviseerd inzake de verplichtstelling die zij opgelegd hadden gekregen vanuit het pensioenfonds StiPP.

De oorspronkelijke bedoeling van StiPP

Waar dit pensioenfonds oorspronkelijk bedoeld is voor uitzendondernemingen heeft dit fonds in de loop der jaren een ruime betekenis aan hun verplichtstelling toegekend. Vele werkgevers die meer dan 50% van hun personeel het werk op locatie van de opdrachtgever lieten uitvoeren zijn door StiPP benaderd. Op basis van hun uitleg zijn zij aangesloten.

Allocatiefuntie

Tegen de verplichte aansluiting door StiPP hebben wij Care 4 Care (C4C) tot aan de Hoge Raad begeleidt in hun protest:

  • in de traditionele (striktere) zin houdt de allocatiefunctie in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van tijdelijke arbeid;
  • in ruime zin houdt de allocatiefunctie niet meer in dan het ter beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers.

Inmiddels heeft de Hoge Raad arrest gewezen: “De wet omschrijft de uitzendovereenkomst als een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer in het kader van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een ander om onder diens leiding arbeid te verrichten. Uit deze omschrijving volgt niet dat het moet gaan om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod naar tijdelijke arbeid – ook wel allocatiefunctie genoemd – bijvoorbeeld bij ziekte of voor het opvangen van piekwerkzaamheden. Zo’n beperking blijkt ook niet uit de wetsgeschiedenis. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist. (Bron: Rechtspraak.nl).

Er is duidelijkheid

Voor werkgevers die personeel ter beschikking stellen (op basis van uitzenden, detacheren of anderszins) is het pleit beslecht. Wanneer zij meer dan 50% van het premieplichtig loon ter beschikking (onder leiding en toezicht van de opdrachtgever) stellen, vallen zij onder het uitzendwezen. Zij dienen de cao-verplichtingen, de sectorinderling en de verplichtstelling van StiPP/SFU te aanvaarden.

Oplossingsrichtingen

In gevallen waar uzelf de leiding en toezicht heeft (en dus de genoemde 50% norm niet gehaald wordt) is het van cruciaal belang het aspect leiding en toezicht materieel en formeel goed neer te zetten. Niet alleen in het arbeidscontract maar ook in de opdrachtovereenkomst en aanvullende bepalingen. Wanneer in één van de volgende vlakken zaken niet goed geregeld zijn, heeft dit namelijk direct haar weerslag op de zaken in een van de andere vlakken.

Werknemer Opdrachtgever
Arbeidsovereenkomst Opdrachtovereenkomst
Aanvullende arbeidsvoorwaarden                       
(bv personeelshandboek)
Aanvullende bepalingen                                           
(bv Algemene Voorwaarden)

Verder zien wij paralellen met de per 1 mei 2016 van kracht geworden Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Kernwaarde om zelfstandigheid aan te nemen is de vrijheid om ander personeel in te zetten en dat de zelfstandige verantwoordelijk is voor het resultaat.

Dit sluit ook aan op wat StiPP verstaat onder zuivere project overeenkomsten en aansprakelijkheid: Bij zuivere projectwerkzaamheden is er doorgaans sprake van het uitvoeren van een vast omlijnd project, waarbij de opdrachtgever geen invloed heeft op de wijze waarop het project wordt uitgevoerd en ingevuld. Er worden alleen afspraken gemaakt over het te behalen eindresultaat. Dit in tegenstelling tot detacheringsovereenkomsten waarbij de opdracht gericht is op de invulling van capaciteit, waarbij de invulling hiervan de bedrijfsactiviteit van de werkgever is. In deze ‘ideale situatie’ is leiding en toezicht bij de opdrachtgever niet aan te nemen.

Wanneer er vervolgens in opdrachtovereenkomst (of Algemene voorwaarden) alsnog de aansprakelijkheid uitgesloten (of beperkt) wordt, zal StiPP kunnen aanvoeren dat de opdrachtgever om zijn risico te beperken alsnog toezicht mag houden en instructiebevoegdheid heeft.

Herkenning

Bent u ICT ondernemer, financiële dienstverlener, organisatieadviesbureau of neemt u op andere wijze opdrachten aan waar specialisten voor ingezet worden en bent u nog niet aangesloten bij StiPP dan adviseren wij u over de aansluiting contact met ons te nemen.

Vragenformulier StiPP

Heeft u recent van StiPP het ‘Vragenformulier Onderzoek naar verplichting tot aansluiting Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten en Stichting Fonds Uitzendbranche’ ontvangen en levert u geen personeelsdiensten (uitzenden/detacheren) dan adviseren wij u voordat u het formulier ingevuld terugstuurt eveneens contact met ons te nemen.

De kosten

Onze klantenkring is divers; van kleine ondernemingen tot multinationals. Een eerste gesprek is altijd kosteloos. Daarna krijgt u een opgave van het aantal te besteden uren en ons uurtarief.

 

Neem s.v.p. contact met mij op:

7 + 2 =